• Voorwaarden

  Artikel 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Happy Vibrations zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Happy Vibrations worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Happy Vibrations ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  2.1 Alle aanbiedingen van Happy Vibrations zijn vrijblijvend en Happy Vibrations behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Happy Vibrations. Happy Vibrations is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Happy Vibrations dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  Artikel 3. Prijzen en betalingen
  3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3.3 Betaling kan geschieden via IDeal, of vooruitbetaling. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Happy Vibrations.
  3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Happy Vibrations bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Happy Vibrations haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Happy Vibrations om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
  3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Happy Vibrations gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Happy Vibrations.

  Artikel 4. Levering
  4.1 De door Happy Vibrations opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
  4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
  5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Happy Vibrations verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

  Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Happy Vibrations geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  6.2 Happy Vibrations garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

  Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
  7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Happy Vibrations daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
  7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Happy Vibrations de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  7.3 Ben je niet tevreden met je aankoop? Bij Happy-vibrations.nl kun je een artikel binnen 14 dagen ruilen of retourneren. Het is wel van belang dat het product compleet, onbeschadigd en in de onbeschadigde verpakking wordt teruggestuurd.
  Uitsluiting herroepingsrecht: Conform artikel 7.3 van de Algemene voorwaarden gelden vanwege hygiënische voorschriften als uitzondering op het retourrecht: kousen, slips, lingerie, strings, sexspeeltjes (producten bestemd voor genitaal en/of anaal contact), tepelpompjes en tepelversiering mogen alleen worden geretourneerd indien de sealing niet is verbroken.

  Procedure ruilen/retourneren.
  Wanneer je een product wilt ruilen of je geld terug wilt, dien je dit vooraf kenbaar te maken via klantenservice@happyvibrations.nl  U krijgt dan een retourformulier.  U dient dan binnen 14 dagen, welke ingaat op de eerstvolgende dag na aflevering van het product, de producten met het ingevulde retourformulier terug te sturen naar Happy Vibrations

  Wij verzoeken je om bij de retourzending het retourformulier bij te voegen en aan te kruizen welke artikelen je hebt teruggestuurd. Let op: lees voor je iets terugstuurt goed bovenstaande uitsluiting herroepingsrecht. Wanneer wij retourzendingen ontvangen die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, kunnen wij deze niet vergoeden. Tevens zullen er verzendkosten in rekening worden gebracht, wanneer je deze artikelen weer terug wilt ontvangen.
  Mocht je vragen hebben over de retourprocedure en uitsluiting herroepingsrecht, stuur dan een berichtje naar onze klantenservice@happyvibrations.nl . Nadat de artikelen retour zijn ontvangen en door ons gecontroleerd, wordt in geval van retourneren het aankoopbedrag binnen 7 werkdagen na de ontvangstdatum van de retourzending op jouw rekening gestort. Indien het een ruiling betreft, dan wordt het vervangende product binnen 1 a 2 werkdagen naar je toegestuurd. De kosten voor het retour zenden van het pakket naar Happy Vibrations, zijn voor uw eigen rekening.

  Artikel 8. Garantie
  8.1 Indien Happy Vibrations producten aan de afnemer levert, is Happy Vibrations nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Happy Vibrations ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
  Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Happy Vibrations na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Happy Vibrations in behandeling te worden genomen.

  Artikel 9. Bestellingen/communicatie
  9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Happy Vibrations, dan wel tussen Happy Vibrations en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Happy Vibrations, is Happy Vibrations niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Happy Vibrations.

  Artikel 10. Overmacht
  10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Happy Vibrations ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Happy Vibrations gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Happy Vibrations kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Artikel 11. Diversen
  11.1 Indien u aan Happy Vibrations schriftelijk opgave doet van een adres, is Happy Vibrations gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Happy Vibrations schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  11.2 Wanneer door happy Vibrations gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Happy Vibrations deze Voorwaarden soepel toepast.
  11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Happy Vibrations in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Happy Vibrations vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  11.4 Happy Vibrations is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.